ABOUT AD

AD WORK AND TRAVEL เป็นองค์กรที่ก่อตั้งขึ้นมาเพื่อส่งเสริมให้น้องๆเยาวชน ระดับอุดมศึกษา ได้มีประสบการณ์ในรูปแบบของการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม โดยผ่านโครงการ Work and Travel Program และ Internship & Trainees ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการแลกเปลี่ยน ที่อยู่ในความดูแลของสำนักงานการศึกษาและ วัฒนธรรม (Bureau of Educational and Cultural Affairs) แห่งสหรัฐอเมริกา มีการดำเนินการภายใต้กฎบัญญัติความร่วมมือทางการศึกษา และการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม (Mutual Educational and Cultural Exchange Act of 1961) นอกจากนี้ AD WORK AND TRAVEL ยังเป็นผู้เชี่ยวชาญให้คำแนะนำเรื่องศึกษาต่อในประเทศอเมริกา รวมถึง เป็นผู้ให้คำปรึกษา และ การประสานงานในการยื่นขอ VISA ถาวร เพื่อเข้าไปพำนักในประเทศสหรัฐอเมริกา

Work and Travel USA

เปิดรับสมัครแล้ว