Work and Travel USA
โครงการ Work & Travel USA (ทำงานและท่องเที่ยวประเทศสหรัฐอเมริกา) เป็นหนึ่งในโครงการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมที่อยู่ ภายใต้การดูแลควบคุมโดยรัฐบาลอเมริกัน ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับวีซ่า J-1 ซึ่งเป็นวีซ่าที่ออกให้สำหรับโครงการแลกเปลี่ยนเท่านั้น ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถทำงานในประเทศอเมริกาได้เป็นระยะเวลาสูงสุดไม่เกิน 4 เดือน ภายหลังจากสิ้นสุดการทำงานนักศึกษา สามารถเดินทางท่องเที่ยวในประเทศสหรัฐอมริกาได้อีก 30 วัน Work & Travel USA นอกจากจะเป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้ นักศึกษาได้ใช้เวลาว่างในช่วงปิดภาคเรียนทำงานพร้อมได้รับเงินค่าตอบแทนจำนวนหนึ่งเพื่อใช้จ่ายระหว่างที่อยู่ในประเทศอเมริกา เป็นการลดค่าใช้จ่ายให้กับทางครอบครัวแล้ว ยังเป็นอีกโครงการที่เพิ่มประสบการณ์ชีวิตในต่างแดนให้นักศึกษา ได้เรียนรู้การทำงาน ในสังคมชาวอเมริกัน ซึ่งยังประโยชน์ต่อนักศึกษาทั้งในด้านการใช้ชีวิต และการทำงานในอนาคตต่อไป

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจต่อกันระหว่างประชาชนในประเถศสหรัฐอเมริกา และนักศึกษาจากประเทศอื่นๆ โดยผ่านการ แลกเปลี่ยนถางการศึกษาและวัฒนธรรม
2. เพื่อเป็นการเปิดโอกาสในการเรียนรู้ และโด้รับประสบการณ์เกี่ยวกับประเทศสหรัฐอเมริกา และวิถีชีวิตของชาว อเมริกัน
3. เป็นการฝึกทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ และ เรียนรู้ระบบการทำงานของนายจ้างชาวอเมริกัน

ประโยชน์ที่จะได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ
1. น้องๆมีโอกาสพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในสภาพแวดล้อมของชาวอเมริกัน
2. น้องๆ สามารถปรับตัวเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน (AEC)
3. สามารถท่องเที่ยวในประเทศสหรัฐอเมริกาทั้งในระหว่างและสิ้นสุดโครงการฯอย่างถูกกฎหมาย
4. ฝึกทักษะการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า เรียนรู้การพึ่งพาตนเอง และวางแผนการใช้จ่ายเงิน ในประสบการณ์ทำงานต่างแดน เพื่อประโยชน์ในโลกการทำงานจริงในอนาคต

ประเภทของงานและสถานที่ทำงาน
ประเภทธุรกิจการบริการ โรงแรม-รีสอร์ท สวนสนุก ท่องเที่ยว ร้านอาหารฟาสฟู้ด ร้านจําาหน่ายของที่ระลึก ร้านค้า ฯลฯ สําาหรับค่าจ้างจะคิดเป็นรายชั่วโมงอยู่ที่ 8.5 – 10 เหรียญ สําหรับการเลือกสถานที่ทํางาน บริษัทจะให้สิทธิ์ผู้สมัครเลือกที่ ทํางานตามความสนใจ ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ และคุณสมบัติท่ีนายจ้างระบุไว้ สําหรับที่พักทางนายจ้าง หรือ น้องๆ สามารถหาเองได้ที้งนี้จะเป็นไปตามเงื่อนไขงานของนายจ้าง

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. โสด สัญชาติไทย
2. อายุระหว่าง 18 – 26 ปี
3. มีสถานภาพเป็นนักศึกษาภาคปกติระดับปริญญาตรีปี1 – ปี 4 หรือ ระดับปริญญาโท
4. มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.30
5. มีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษ
6. เป็นผู้มีมนุษยสัมพันธ์ดี
7. มีทัศนคติที่ดี มีวัตถุประสงค์หลักคือ เพื่อต้องการหาประสบการณ์ / แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมในต่างประเทศ
8. ยืดหยุ่นและมีความพร้อมที่จะท างานหนักได้
9. สามารถเรียนรู้และปรับตัวในการอยู่ร่วมกับผู้อื่น และในวัฒนธรรมที่แตกต่างได้

วิธีการสมัครและขั้นตอนการดำเนินงาน

1. น้องๆแจ้งการสมัครทางไลน์ และ ทํานัดวัดระดับภาษากับเจ้าหน้าที่ ทําการยืนยันเข้าร่วมโครงการ ชําระค่าสมัครโครงการ 6,500 บาท
2. อายุระหว่าง 18 – 26 ปี
3. มีสถานภาพเป็นนักศึกษาภาคปกติระดับปริญญาตรีปี1 – ปี 4 หรือ ระดับปริญญาโท
4. ทําการสํารองเพื่อเลือกตําแหน่งงาน และ ทํานัดสัมภาษณ์นายจ้าง พร้อมชําระเงินค่าจองงาน ก่อนสัมภาษณ์
5. ยืนยันงานหลังจากผ่านการสัมภาษณ์ พร้อมชําระค่าธรรมโครงการส่วนที่เหลือหลังหักส่วนลด ขั้นตอนนี้น้องๆจะต้องเซ็นเอกสารการจ้างงาน และ ส่งเอกสารเพิ่มเติมเพื่อเตรียมออก DS 2019 เพื่อใช้ในการสัมภาษณ์วีซ่า ณ สถานทูต